Trang cá cược Esport nền tảng

Tra cứu bằng tốt nghiệp

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG (Kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). Tải File đính kèm…

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tải File đính kèm…

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP (Kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). Tải File đính kèm…

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (Theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tải File đính kèm…

 

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Tải File đính kèm

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Gọi trực tiếp